รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ประธานกรรมการ) นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ข้าราชการบำนาญ (กรรมการ) และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรรมการ) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมินฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี