ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “New Trends in Language Teaching and Learning”

Read more

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Read more

รับสมัครการคัดลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการครุแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5

Read more

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย

Read more