ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน”

Read more

โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และครู เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า”

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ พัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

Read more

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี)

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read more