การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบ Blended Learning สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำคู่มือนิเทศ แผนนิเทศการศึกษา เครื่องมือนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.

Read more

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565

Read more

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Show and Share

ประชาสัมพันธ์ให้ศึกษ

Read more