ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผุ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศผลการพิจารณาการตัดสินการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.ปัตตานี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more