ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ค่ายที่ 2 ปีที่ 5

Read more

ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน พ.

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 มิถุนายน พ.

Read more

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีเรื่อง ประกาศผลการพิจารณาตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ลิงค์ ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

https://sites.google

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more