กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563