กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี