กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวนิอาฟีฟะห์ นิและ
นิติกร

(ลูกจ้างชั่วคราว)