กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอาซิ ดราแม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาวนฤมล อินทรสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ