กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นายอาซิ ดราแม
ศึกษานิเศก์ชำนาญการ