กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุวรรณี มหาชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปุณยาพร อ่อนวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน