กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกามีละห์ ยามา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฮานีซู บือราเฮง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี

(พนักงานราชการ)

นางสาวอิรมา กือเด็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวอีรานี มะเย็ง
นักวิชาการพัสดุ

(ลูกจ้างชั่วคราว)