กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสมชาย ขวัญมนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางฮานีซู บือราเฮง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชลธิชา เจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน