กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน