กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวไซกะ แวและ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิธิรา สระโพธิ์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา