กลุ่มอำนวยการ

นายกฤษฎา นิลน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายมะสอและ สารอเอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ