กลุ่มอำนวยการ

นายกฤษฎา นิลน้ำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายมะสอและ สารอเอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวชลธิชา เจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี
นักจัดการงานทั่วไป

(พนักงานราชการ)

นางกรรณิการ์ พะสะโร
พนักงานทำความสะอาด

(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายเจษฎากร สุวัตดี
พนักงานขับรถ

(ลูกจ้างชั่วคราว)