ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับรูปชื่อ – นามสกุลตำแหน่งระยะเวลา
1นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษาปัตตานี
มีนาคม 2564 – กันยายน 2564
2นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษาปัตตานี
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน