ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

นายประสพ ชนามุยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
นายสมพงค์ สัจจาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
นายสมชาย ขวัญมนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
นายจำนงค์ แสงหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
นายวิทยา อุหมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
นายวีระชัย เรืองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
นายวัชรินทร์ ทองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

นายวินัย ศรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
นายสันติรักษ์ ไชยเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา
นายอดุลย์ สะมาแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
นายธนกฤต นิลราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
นายยาการียา อาแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม
นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา
นายเสรี ยีดอรอแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
นายมะอับดุลรอพี วาแม
ผู้อำนวยการโรงเรียวังกะพ้อพิทยาคม
นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม