ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี