ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  08-1299-6455

อีเมล์  :  surasak.kl14@gmail.com

นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

โทร  :  08-8784-3354

อีเมล์  :  namyen_sabai@hotmail.com