หน่วยตรวจสอบภายใน

นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน