รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุน ครู จชต.

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4