ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา เป็นคณะกรรมการ นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี