ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมี นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา นางสาวมัสสนา กาซอ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี เป็นคณะกรรมการ นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และนางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี