ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นั้น
เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ตวบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงขอแก้ไขวิธีการรับสมัคร จาก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็น รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิยายน 2564 ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล(สมัครงาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94110 โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ”