รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศ!!!สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

– ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยเขียนมุมซอง (สมัครเลือกสรรพนักงานราชการ)

ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2564 (จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)