สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงการนำข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงการนำข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี