ประชุมคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณา งบประมาณดังกล่าว โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศีกษา นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ และ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี