รอง ผอ.สพม.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณี มหาชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางปุณยาพร อ่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี