ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ให้ผู้มีที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี#หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังล่าว ถือว่าสละสิทธิ์