การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านระบบ Google Meet โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนิธิรา สระโพธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี