ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

  1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้สมัคร
  2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการเลือกสรร
  3. เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง
  4. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้ารับ การประเมินความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อ (Negative) ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าประเมินความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK และต้องสวมหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 073 – 332 -551