ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.ปัตตานี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 (เฉพาะตัวจริง)มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์