Coaching Team รอง ผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 7 ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) ผ่านระบบ google meet โดยมี นายกีรติ จันทรมณี รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นายจีรวิทย์ มั่งคงวัฒนะ รอง ผอ.สพม.ยะลา และนายวรพล ขาวสูนย์ รอง ผอ.สพม.นราธิวาส ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี