ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการเน้นย้ำการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยและการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานกรณีเกิดเหตุภัยอันตรายต่าง แก่นักเรียน และสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามมาตรการ 3 ป. “ปลูกฝัง ป้องกัน ปราบปราม” โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี