ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่งคง โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี