ขอเชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รัดดิ้ง
จาก :บริษัท นานมับุ๊คส์ จำกัด