Coaching Team รอง ผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นายนิติธร ขาวสูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธฺิวาส โดยมี นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานกรรมการ และ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.สงขลา สตูล เป็นกรรมการในการให้คำปรึกษาฯ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.นราธิวาส