ประชุมพิจารณางบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี