ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญานแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี