มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนดำเนินงาน ITA ออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติในการร่วมเป็นคณะทำงานการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มีผลการประเมิน ได้รับคะแนน 93.54 ในระดับ A ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี