การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565

Read more

ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียน CUSC” ของเด็กชายณภัทร นิธิอุทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more