ประชุมคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more