ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

ประกาศสำนักงานคณะกรร

Read more

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2565

Read more

พิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more