ประชุมคณะกรรมการจัดลำดับความสำคัญและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

รอง ผอ.สพม.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ”

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2

Read more

สพม.ปัตตานี ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงการนำข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more