กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอาซิ ดราแม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางวิวรรณ สัจจยานุกูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวการะเกตุ แก้วศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล อินทรสกุล
พนักงานพิมพ์ดีด