กลุ่มนโยบายและแผน

นายปวีณ อินทรศรีสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปุณยาพร อ่อนวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิตติยา ชนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลมาศ รัตนคำ
พนักงานพิมพ์ดีด