กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกามีละห์ ยามา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฮานีซู บือราเฮง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอิรมา กือเด็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมาดีฮะห์ สะอิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอีรานี มะเย็ง
นักวิชาการพัสดุ