กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอนิสา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลัดดาวรรณ ฉิมพาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิตติยา ฮายีสะอะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนูรฮาญัร มูฮัมมัดมูซา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิรัญญา สมนึก
พนักงานพิมพ์ดีด