กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพุทธรักษ์ จุลราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวซัลมา แยนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ