คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

นายประสิทธิ์ พิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ประธานกรรมการ

นายประสพ ชนามุยา
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

กรรมการ

นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

กรรมการ

นางสาวสุปราณี บินอาหวา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

กรรมการ

นายหัสธรรม จินดารัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

นายธนู นูนน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการ

นางสาวจันทนา ทองมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล

กรรมการ

นายสนิท จองเดิม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการ

นายอาซิ ดราแม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

กรรมการและเลขานุการ