ดาวน์โหลด

1. กลุ่มอำนวยการ
1. แนวทางการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2. หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป ไฟล์ .pdf / ไฟล์ .doc
2. กลุ่มนโยบายและแผน
1. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. แบบคำร้องขอย้าย
2. แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไฟล์ .pdf / ไฟล์.doc
3. แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7 (ก.ค.ศ. 16) ไฟล์.pdf / ไฟล์.doc
4. แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7 (ก.ค.ศ. 16) กรณีมอบฉันทะ ไฟล์.pdf / ไฟล์.doc
5. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
6. แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ไฟล์.pdf / ไฟล์.doc
7. แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ไฟล์.pdf / ไฟล์.doc
8. ฟอร์มเอกสารลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไฟล์.pdf / ไฟล์.doc
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร
2. แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
3. แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน 6006
4. แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6003
5. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
2. แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
3. แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
4. ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 2562 / 2563
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ไฟล์ .pdf / ไฟล์ .doc
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
1. เอกสาร
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
1. แบบคำร้องขอใช้งานระบบ MyOffice
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
2. เอกสาร
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
2. เอกสาร