ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับรูปชื่อ – นามสกุลตำแหน่งระยะเวลา
1นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
23 กุมภาพันธ์ 2564 – 27 สิงหาคม 2564
2นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
16 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2565
3นายประสิทธิ์ พิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน